นักวิจัยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Alliances Adrift: Is this the End of America’s Asian Alliances?

นักวิจัยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Alliances Adrift: Is this the End of America’s Asian Alliances? ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ที่ Hotel Jen Tanglin ประเทศสิงคโปร์

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการร่วมจัดสัมมนาระหว่าง Coral Bell School of Asia- Pacific Affairs, Australian National University ประเทศออสเตรเลีย สถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSiS) Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Korean Foundation

นักวิจัยจากสถาบันอาณาบริเวณศึกษา 2 คน เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ Mr Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim และนางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น โดย Mr Md Zaidul Anwar Hj Md Kasim ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่เขียนร่วมกับ Prof. William Tow จาก ANU ที่เป็นผู้ได้รับทุน Bualuang Chair Professorship จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง Why has the San Francisco System survived? History and Theory ขณะที่นางสาวธัญวีร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา (U.S. – Thailand Alliance)

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คน จาก Australian National University, Hankuk University, S. Rajaratnam School of International Studies (RSiS) Nanyang Technological University, Embassy of Republic of Korea, Australian Commission, Australian Institute, De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์, University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์,และ ISEAS Yusof Ishak Institute ประเทศสิงคโปร์ และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

This slideshow requires JavaScript.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับศาสตราจารย์ผู้รับทุน Bualuang ASEAN Chair Professorship

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัยผอ.สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ร่วมต้อนรับ Emeritus Prof. William Tow จาก Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, ANU College of Asia and the Pacific, Australian National University ผู้ได้รับทุน Bualuang ASEAN Chair Professorship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

This slideshow requires JavaScript.

Emeritus Prof. William Tow ถือเป็นผู้ได้รับทุนท่านแรกที่เดินทางมาเริ่มภารกิจ ซึ่งตลอด 2 ปีนี้ Prof. Tow และ Professor ท่านอื่นๆ จาก Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, ANU จะร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษาทำงานวิจัยและผลิตบทความทางวิชาการ รวมถึงมีความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกัน