เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “Debunking the ‘ASEAN Way’: the Contested Meaning and Practice of Diplomatic Norms in Southeast Asia”

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ได้จัดงานเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “Debunking the ‘ASEAN Way’: the Contested Meaning and Practice of Diplomatic Norms in Southeast Asia เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันอาณาบริเวณศึกษา อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ Assistant Professor Aarie Glas (PhD) จาก Department of Political Science, Faculty Associate in the Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, Assistant Prof Stephanie Martel (PhD), Queen’s University และมีนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาประมาณ 15 คน

This slideshow requires JavaScript.

หลังจากการเสวนาเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้นำคณะอาจารย์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตแคนาดาขึ้นรถรางชมสถานที่และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องเรียน ห้องพักนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา รวมถึง Asia-Pacific Resource Center แหล่งข้อมูลด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษาของสถาบัน


This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s