กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง China, Major Powers and the Future of Indo- Pacific

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ได้เสนอชื่อ ผศ.ดร. ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมชาติ เป็นผู้เขียนผลงานวิชาการวิชาการร่วมกับ Emeritus Professor William T. Tow จาก Australian National University และได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ในหัวข้อเรื่อง “China, Major Powers and the Future of Indo-Pacific” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดโดย Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก National Research Foundation of Korea และ HUFS

ในการนี้ ผศ.ดร. จิตติภัทร พูนขำ ได้นำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับ Prof. William Tow ในหัวข้อ Australia’s Indo- Pacific Venture: More to Safeguard Interests?

การทำงานในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานในระยะที่ 2 ของทุน Bualuang ASEAN ChairProfessorship ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ทุนสำหรับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มาทำงานร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลงานที่เกิดจากการทำงานในระยะที่ 1 ที่ Prof. William Tow ทำงานร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ มีกำหนดจะได้รับการตีพิมพ์ในวรสารทางวิชาการ Asian Politics & Policy ฉบับพิเศษ ที่มีกำหนดตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2563

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s