รายชื่องานวิจัยก่อนปี 2558

รายชื่องานวิจัยต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

ด้านนโยบายทางการค้าและอุตสาหกรรม 

  1. โครงการต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลการเปิดเสรีทางการค้า (ระยะที่ 1-4)
  2. โครงการต่อเนื่องการสร้างฐานข้อมูลความร่วมมือต่างๆ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (ระยะที่ 1-4)
  3. โครงการที่ปรึกษากรณีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ เสนอต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  4. โครงการความร่วมมือทางด้านการเกษตรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) หัวข้อ Local to Local Link เสนอกระทรวงการต่างประเทศ
  5. ผลกระทบจากการลดภาษีตามข้อตกลง CEPT ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
  6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  8. การดำเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

กดเฟก