งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่

 

ลำดับที่

รายชื่องานวิจัย

เสนอต่อ

1

โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2

โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่: กรณีศึกษาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระยะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3

โครงการ Australia Watch  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

4

โครงการ APEC Watch และ APEC 2020 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)