กิจกรรมด้านการวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานด้านการวิจัย 3 ลักษณะได้แก่

  1. การดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม เป็นการศึกษาเพื่อให้คำปรึกษากับกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ
  2. งานวิจัยภายใต้กรอบ APEC
  3. งานวิจัยด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)

หัวข้องานวิจัยที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

  1. นโยบายทางการค้าและอุตสาหกรรม
  2. การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. นโยบายและเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
  4. กฏหมายการแข่งขัน
  5. ทรัพย์สินทางปัญญา
  6. พื้นที่ศึกษา เช่น อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์